2. GHI DANH/ LỆ PHÍ

GHI DANH: (Tính đến ngày 17/3/2017)

—————————————————————————————————————–

_________________________________________________________

Phiếu Ghi Danh Tham Dự

** Hạn chót ghi danh các tiết mục khác xem chi tiết từng tiết mục.

** Xe bus chuyên chở từng tiết mục muốn tham dự phải ghi danh và trả tiền.

_______________________________________________________________________

Lệ Phí Tham Dự (Updated on Jan 20, 2017)

  • Quan Lưu Đày:………………………………. $115
  • Phối ngẫu Lưu Đày: ………………………..$90
  • Hậu Hội Ngộ Chủ nhật 06-04-2017: ………………...$70  cho 2 nguoi.
  • Tham dự 2 ngày thứ Sau & thú Bảy là $205 cho 2 nguoi + $100 (ủng hộ) ………………Tổng cộng là $305.
  • Tham dự 3 ngày thu Sáu & thứ Bảy & Chúa Nhật là $275 + $100 (ủng hộ)……………. Tổng cộng la $375.

*** Checking pay to:       ROVNOLD

** Gởi về địa chĩ:

Huỳnh Hữu Lộc

13156 Pavilion Lane

Fairfax, VA 22033